Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Vitafon PL Leonids Berkovics z siedzibą w Warszawie, Stanów Zjednoczonych 51, 04-028, zwany dalej Vitafon PL

2) Inspektorem ochrony danych w Vitafon PL jest Ewa Ośkiewicz, adres e-mail: [email protected]

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Vitafon umowy o świadczenie usług i sprzedaży towarów oferowanych przez Vitafon PL i wykonania zawartej przez Ciebie z Vitafon PL umowy o świadczenie usług i sprzedaży towarów oferowanych przez Vitafon PL, a także wykonania ciążących na Vitafon PL obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4) Vitafon PL jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Vitafon PL umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Vitafon PL na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Vitafon PL a Podwykonawcami. Ponadto Vitafon PL jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi lub dostawa towaru będzie wymagała udziału Podwykonawców Vitafon PL posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny dla dobrego wykonania zawartej umowy pomiędzy Tobą i Vitafon PL. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Vitafon PL umowy o świadczenie usług lub sprzedaży towarów ferowanych przez Vitafon PL, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Vitafon PL działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Vitafon PL ciążącego na Vitafon PL obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Vitafon PL informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.