Program partnerski — regulamin dla firm
(regulamin dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej znajduje się poniżej)

Data ostaniej zmiany: 04.02.2016r.
1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Vitafon PL, będące właścicielem stroni internetowej www.vitafon.pl, (zwane dalej vitafon.pl) , mieszczące się w Warszawe przy al Stanów Zjednocznonych 51, tel. (22) 517 77 09, NIP: 525-23-94-136.
2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie reklamobiorców (zwanych dalej Partnerami), właścicieli oraz webmasterów serwisów internetowych (zwanych dalej serwisami partnera). Partner staje się reklamobiorcą urządzeń serii Vitafon (zwanych dalej Produkt), umieszczając na swojej stronie materiały promujące ten produkt sprzedawany przez vitafon.pl, a w szczególności:
o graficzne prezentacje produktu;
o informacje dotyczące produktu;
o bannery reklamowe przygotowane przez vitafon.pl, dotyczące jej produktów oraz programu partnerskiego
o własne informacje Partnera dotyczące produktów, w tym własne recenzje, opinie, opisy.
Vitafon.pl upoważnia Partnera do wykorzystania w celach promocyjnych powyższych materiałów, bez konieczności uzyskania indywidualnego zezwolenia.
3. W Programie Partnerskim dla firm może brać udział każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, w celu promocji Produktu; akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu.
4. Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności
o niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
o pornograficzne i erotyczne,
o związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
o mogące posłużyć do zniesławienia,
o nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu.
o o charakterze godzącym w dobro vitafon.pl.
5. Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę vitafon.pl i jej produktów w serwisie partnera, w szczególności we własnych opisach, recenzjach i opiniach.
6. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji są zgodne z prawdą w szczególności: adres: e-mail, oraz URL są jego adresami.
7. Vitafon.pl zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.
8. Po podpisaniu umowy vitafon.pl zobowiązuje się przydzielić Partnerowi indywidualne adresy(linki), umożliwiające zliczanie po stronie vitafon.pl odwołań z jego serwisu, oraz dokonanych zakupów, oraz adres i hasło do panelu sterującego, na którym prowadzona będzie statystyka odwołań, dokonanych zakupów i zapłaconych dokonanych zakupów, z podziałem na vitafon.pl. Używane terminy oznaczają odpowiednio:
o odwołaniem do strony vitafon.pl
i nazywane jest przejście, za pośrednictwem przekazanych adresów, ze strony Partnera na stronę vitafon.pl,
o dokonanym zakupem nazywany jest fakt dokonania zakupu na strone vitafon.pl pod wpływem odwołania ze strony Partnera, w trakcie 90 dni od przejścia na strony vitafon.pl; jeżeli w tym czasie nastąpią odwołania od kilku Partnerów, dokonany zakup zostanie przypisany pierwszemu Partnerowi, od którego nastąpiło odwołanie przed tym zakupem.
o jako zapłacony dokonany zakup uważa się dokonany zakup wtedy, gdy odbiorca odebrał zamówiony towar, a zapłata za niego wpłynęła na konto vitafon.pl.
o jako zapłacony dokonany obrót – sumę wartości brutto zapłaconego dokonanego zakupu o którym mowa powyżej.
Partner zna i akceptuje sposób zliczania odwołań i zakupów, polegający na akceptacji cookies przez potencjalnych odwiedzających/klientów. W przypadku, kiedy odpowiednie cookies ze strony vitafon.pl nie zostaną przyjęte przez potencjalnego odwiedzającego/klienta, nie zostaną zliczone na rzecz Partnera ani odwołania, ani także dokonane zakupy.
9. Partner jest wynagradzany za przekierowanie Internauty z serwisu partnera do vitafon.pl pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu w vitafon.pl. Partner otrzymuje prowizję od każdego zapłaconego zakupu.
10. Vitafon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.
11. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za wykonanie reklamy produktu zależy od obrotu, który generuje wykonane przez niego dzieło. Wynagrodzenie wynosi 10% wartości brutto zapłaconych dokonanych zakupów, które są skutkiem odwołań z serwisu Partnera
12. Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota, po zaokrągleniu do pełnego złotego, stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie.
Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie 100 PLN. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.
13. Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą wypłata należnego wynagrodzenia następuje po przesłaniu na adres vitafon.pl:
Vitafon PL
Stanów Zjednoczonych 51c
04-028 Warszawa
(z dopiskiem “program partnerski”)
faktury bądź rachunku o treści: “Prowizja z tytułu reklamy w serwisie ….. (program partnerski), zgodnie z umową z dnia …….”.
Termin zapłaty poprawnej faktury wynosi 10 dni, od daty jej otrzymania oraz zgłoszenia, z poziomu systemu administracyjnego programu partnerskiego, należnego wynagrodzenia do wypłaty. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera na fakturze bądź rachunku.
Faktura bądź rachunek, w której kwota należna jest większa, niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.
14. Wypłaty prowizji dokonywane są w formie przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze Partnera.
15. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez vitafon.pl w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, poza zestawień statystycznych, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności — ich połączenia z danymi osobowymi Partnerów.
16. Zabrania się rekrutacji nowych Partnerów oraz nakłaniania do zakupów za pośrednictwem stron Partnerów poprzez ogłaszanie w nie przeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, oraz poprzez jakiekolwiek mechanizmy, których celem jest ominięcie uczciwych zasad współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.
17. Każdy Partner ma prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.
18. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, vitafon.pl ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne.
Vitafon.pl przysługuje również prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem, netykietą i/lub prawem działalności Partnera.
19. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub jego wykluczenia przez vitafon.pl, traci on zdobyte do chwili rezygnacji, niewypłacone środki finansowe.
20. Vitafon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach Regulaminu vitafon.pl każdorazowo ogłasza przez email. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z odstąpieniem od Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.
21. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: biuro@vitafon.pl.

Program partnerski — regulamin dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
Data ostaniej zmiany: 15.09.2011r.
1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Vitafon PL, będące właścicielem stroni internetowej www.vitafon.pl, (zwane dalej vitafon.pl) , mieszczące się w Warszawe przy al Stanów Zjednocznonych 51, tel. (22) 517 77 09, NIP: 525-23-94-136.
2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie Partnerów, właścicieli oraz webmasterów serwisów internetowych (zwanych dalej serwisami partnera), którzy z powierzonych przez vitafon.pl materiałów wykonają reklamę i nieodpłatnie zamieszczą ją w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym.
3. Wykonane przez Partnera dzieło powinno zawierać wybrane z następujących elementów:
o graficzne prezentacje produktów, w tym w szczególności okładek książek,
o informacje dotyczące produktów, zawartych na stronach vitafon.pl, obejmujące w szczególności: notki i opisy dotyczące produktów, w tym notki bibliograficzne i opisy książek oraz ich spisy treści i opinie czytelników; jednak zamieszczenie recenzji prasowych wymaga uzyskania specjalnej zgody vitafon.pl,
o bannery reklamowe przygotowane przez vitafon.pl, dotyczące jej produktów oraz programu partnerskiego
o własne informacje Partnera dotyczące produktów, w tym własne recenzje, opinie, opisy.
4. W Programie Partnerskim dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może brać udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu. Do Programu Partnerskiego może przystąpić także osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np opiekun, rodzic).
5. Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
o niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
o pornograficzne i erotyczne,
o związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
o mogące posłużyć do zniesławienia,
o nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,
o o charakterze godzącym w dobro vitafon.pl.
6. Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę vitafon.pl i jej produktów w serwisie partnera, w szczególności we własnych opisach, recenzjach i opiniach.
7. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji są zgodne z prawdą.
8. Vitafon.pl zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.
9. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, vitafon.pl wysyła Partnerowi dwie kopie umowy o dzieło, którą Partner zobowiązuje się podpisać i odesłać do vitafon.pl.
10. Z dniem wykonania umowy, Partner zobowiązuje sie do nieodpłatnego umieszczenia dzieła na swojej witrynie WWW z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
11. Z dniem wykonania umowy vitafon.pl zobowiązuje się przydzielić Partnerowiindywidualne adresy, umożliwiające zliczanie po stronie vitafon.pl odwołań z jego serwisu, oraz dokonanych zakupów, oraz adres i hasło do panelu sterującego, na którym prowadzona będzie statystyka odwołań, i zapłaconych dokonanych zakupów, z podziałem na vitafon.pl. Używane terminy oznaczają odpowiednio:
o odwołaniem do strony vitafon.pl nazywane jest przejście, za pośrednictwem przekazanych adresów, ze strony Partnera na stronę vitafon.pl,
o dokonanym zakupem nazywany jest fakt dokonania zakupu na strone vitafon.pl, pod wpływem odwołania ze strony Partnera, w trakcie 30 dni od przejścia na strony vitafon.pl; jeżeli w tym czasie nastąpią odwołania od kilku Partnerów, dokonany zakup zostanie przypisany ostatniemu Partnerowi, od którego nastąpiło odwołanie przed tym zakupem.
o jako zapłacony dokonany zakup uważa się dokonany zakup wtedy, gdy odbiorca odebrał zamówiony towar, a zapłata za niego wpłynęła na konto vitafon.pl.
o jako zapłacony dokonany obrót – sumę wartości netto zapłaconeg odokonanego zakupu o którym mowa powyżej.
Partner zna i akceptuje sposób zliczania odwołań i zakupów, polegający na akceptacji cookies przez potencjalnych odwiedzających / klientów. W przypadku, kiedy odpowiednie cookies ze strony vitafon.pl nie zostaną przyjęte przez potencjalnego odwiedzającego / klienta, nie zostaną zliczone na rzecz Partnera ani odwołania, ani także dokonane zakupy.
12. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za wykonanie reklamy produktu oferowanego na vitafon.pl i zależy od obrotu, który generuje wykonane przez niego dzieło. Wynagrodzenie wynosi 10% wartości brutto zapłaconych dokonanych zakupów, które są skutkiem odwołań z serwisu Partnera.
13. Vitafon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany stawki procentowej w porozumieniu z każdym z Partnerów, co będzie regulowała indywidualna umowa lub indywidualny aneks.
14. Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota, po zaokrągleniu do pełnego złotego, stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie.
Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie 100 PLN. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.
Wynagrodzenie Partnera pomniejszane będzie o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tj Dz.U.00.14.176, z późn. zmianami) oraz inne świadczenia publicznoprawne..
15. Wypłaty wynagrodzenia dokonywane są w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Partnera, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, z poziomu systemu administracyjnego programu partnerskiego, należnego wynagrodzenia do wypłaty.
16. Partner otrzymuje wynagrodzenie za wykonane dzieło dopóki jest ono zamieszczone w jego serwisie internetowym. W przypadku naruszeń, o których mowa w pkt 5 Regulaminu, Partner na wezwanie vitafon.pl zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia dzieła z serwisu. Partner nie będzie zgłaszać wobec vitafon.pl żadnych roszczeń po usunięciu (nawet czasowym) dzieła z jego witryny.
17. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez vitafon.pl w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, poza organizacjom i firmom dokonującym zestawień statystycznych, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności — ich połączenia z danymi osobowymi Partnerów.
18. Zabrania się rekrutacji nowych Partnerów oraz nakłaniania do zakupów za pośrednictwem stron Partnerów poprzez ogłaszanie w nie przeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, oraz poprzez jakiekolwiek mechanizmy, których celem jest ominięcie uczciwych zasad współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.
19. Strony mają prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.
20. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, vitafon.pl ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne.
21. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim lub jego wykluczenia przez vitafon.pl, traci on zdobyte do chwili rezygnacji, niewypłacone środki finansowe.
22. Vitafon.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach Regulaminu vitafon.pl każdorazowo ogłasza przez email. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z odstąpieniem od Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.
23. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: biuro@vitafon.pl.