Warunki korzystania 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej. Strona internetowa vitafon.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) zawiera treści informacyjne oraz usługi komunikacyjne świadczone przez firmę Vitafon Pl Leonids Berkovics. Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania. Kontynuowanie dostępu i korzystania ze Strony internetowej wymaga wyrażenia zgody na te warunki.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo kontynuować dostępu i korzystania ze Strony internetowej.

Zakres stosowania
Niniejsza witryna jest obsługiwana i utrzymywana przez Vitafon PL Leonids Berkovics. Państwa dostęp do witryny i korzystanie z jej zasobów podlega wskazanym poniżej Warunkom korzystania z serwisu internetowego. Uzyskując dostęp do naszej witryny i korzystając z jej zasobów, akceptują Państwo treść Warunków korzystania w całości i bez zastrzeżeń. W sytuacji, gdy składają Państwo zamówienia za pośrednictwem witryny, zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki.

Treści na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a firmą Vitafon Pl Leonids Berkovics. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

Prawa własności intelektualnej
O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w naszej witrynie, w tym między innymi tekstów, obrazów, materiałów audiowizualnych, kodów html i przycisków (zwanych dalej „Informacjami”), należą do Vitafon Pl Leonids Berkovics. Prawa te obejmują między innymi wszelkie prawa autorskie, nazwy handlowe i znaki towarowe.

Firma jest również właścicielem nazw używanych dla swoich produktów i usług wymienionych na Stronie internetowej i nazwy te są chronione prawem dotyczącym znaków towarowych Polski i postanowieniami układów międzynarodowych. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Żadne stwierdzenie zamieszczone w naszym serwisie internetowym nie będzie interpretowane jako przyznające przez domniemanie, w ramach zasady uniemożliwiającej powoływanie się strony na okoliczności sprzeczne z jej wcześniejszymi deklaracjami lub w inny sposób licencję bądź tytuł prawny do praw autorskich, patentów, znaków towarowych czy innych praw majątkowych przysługujących Vitafon Pl Leonids Berkovics lub osobom trzecim. Nasza witryna i udostępniane w niej Informacje nie mogą być kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, wgrywane, zamieszczane w Internecie, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Vitafon Pl Leonids Berkovics, z zastrzeżeniem, że mają Państwo prawo do pobrania, wyświetlenia i wydrukowania jednego egzemplarza Informacji na pojedynczym komputerze wyłącznie na własny niekomercyjny użytek pod warunkiem, że nie będą Państwo w żaden sposób modyfikować Informacji i będą Państwo przestrzegać wszelkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych praw majątkowych.

Informacje oraz odpowiedzialność
Informacje w naszej witrynie są udostępniane nieodpłatnie i wyłącznie w celach informacyjnych, a ich udostępnienie nie ustanawia relacji biznesowej ani innej relacji polegającej na świadczeniu profesjonalnych usług pomiędzy Państwem a Vitafon Pl Leonids Berkovics. Nasza witryna i Informacje są udostępniane w aktualnej postaci, a Vitafon Pl Leonids Berkovics nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do niniejszej witryny ani żadnej innej witryny czy usługi dostępnej za pośrednictwem witryny Vitafon Pl Leonids Berkovics.

Vitafon Pl Leonids Berkovics wyraźnie wyłącza wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności praw autorskich. W żadnym razie Vitafon Pl Leonids Berkovics nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych, następczych ani innych czy też z tytułu odszkodowania z nawiązką (w tym między innymi utraconych zysków, przerw w działalności operacyjnej, utraty programów czy danych) bez względu na formę ich dochodzenia i niezależnie od tego, czy odszkodowanie jest dochodzone w ramach odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbania, w ramach odpowiedzialności obiektywnej czy też w inny sposób, wynikających z korzystania z naszej witryny lub w związku z takim korzystaniem, korzystania z Informacji zamieszczonych w witrynie bądź dostępnych za jej pośrednictwem lub też zamieszczonych w innych serwisach internetowych, do których odsyłacze znajdują się w naszej witrynie, czy też kopiowania, wyświetlania bądź wykorzystywania tychże.

Informacje pochodzące od osób trzecich
Informacje pochodzące od osób trzecich są wyrazem osobistych poglądów tych osób trzecich. Vitafon Pl Leonids Berkovics nie jest odpowiedzialna ani nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treść takich Informacji. Odsyłacze zamieszczone w witrynie mogą odsyłać użytkowników do serwisów lub stron internetowych, którymi Vitafon Pl Leonids Berkovics nie administruje. Vitafon Pl Leonids Berkovics nie ocenia zawartości tych serwisów czy stron ani nie składa zapewnień dotyczących ich zawartości. Odsyłacz do innego serwisu czy strony internetowej nie stanowi rekomendacji dla takiego serwisu czy strony. Korzystanie z Informacji udostępnianych w witrynie bądź w dowolnym innym serwisie czy witrynie, do których odsyła serwis internetowy Vitafon Pl Leonids Berkovics, odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Poufność oraz przesyłanie niechcianych treści
Ciąży na Państwu obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących na obszarze prawnym, z którego uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny i zobowiązują się Państwo nie uzyskiwać dostępu do informacji zamieszczonych w naszej witrynie ani nie wykorzystywać ich z naruszeniem powyższych przepisów prawa. O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej w niniejszym opracowaniu, wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszej witryny będą traktowane jako niemające charakteru poufnego czy zastrzeżonego. Równocześnie oświadczają Państwo, że z mocy prawa przysługuje Państwu możliwość przekazywania takich informacji, oraz zgadzają się Państwo nie przesyłać żadnych informacji, do których przesyłania nie są Państwo uprawnieni w świetle obowiązujących przepisów. Z uwagi na otwarty charakter Internetu zalecamy, żeby odstąpili Państwo od przesyłania informacji uznawanych przez Państwa za poufne.

Vitafon Pl Leonids Berkovics nie przyjmuje niechcianych treści i pomysłów wykraczających poza ustalone ramy relacji biznesowych. W celu ochrony interesów naszych obecnych klientów i samej Firmy jesteśmy obowiązani odnosić się do kwestii przesyłanych w tym trybie treści i pomysłów z należytą ostrożnością. Co istotne, poza ramami przejrzystej relacji biznesowej Vitafon Pl Leonids Berkovics nie może i nie będzie traktować przesyłanych treści i pomysłów jako poufnych. Stąd prosimy o nieprzesyłanie Vitafon Pl Leonids Berkovics niechcianych treści i pomysłów za pośrednictwem naszej witryny. Tymczasem, jeżeli Vitafon Pl Leonids Berkovics uzna, według własnego wyłącznego wyboru, że konieczne jest odstępstwo od zapisów niniejszej polityki, do takiego odstępstwa dojdzie przy założeniu, że Vitafon Pl Leonids Berkovics nie zobowiązuje się do ochrony poufności Państwa pomysłu ani do wypłacenia Państwu odszkodowania z tytułu jego ujawnienia czy wykorzystania.

Rozdzielność zapisów Warunków korzystania z serwisu internetowego
W sytuacji, gdy niniejsze Warunki korzystania z serwisu internetowego okażą się lub staną częściowo nieważne, Strony pozostaną związane pozostałymi postanowieniami Warunków. Strony zobowiązują się zastąpić nieważną część postanowień zapisami, które będą ważne i skuteczne oraz będą możliwie najwierniej, biorąc pod uwagę treść, jak i intencję Warunków korzystania, odzwierciedlać postanowienia uznane za nieważne.

W sytuacji, gdy sporządzone tłumaczenie niniejszych Warunków korzystania odbiegać będzie od angielskiego oryginału, wiążąca pozostanie angielska wersja językowa.

Właściwość prawa i sądów
Zapisy niniejszych Warunków korzystania będą podlegać wyłącznie przepisom prawa obowiązującym w kraju siedziby Vitafon Pl Leonids Berkovics. Wszelkie spory powstałe w związku z treścią niniejszych Warunków korzystania, w tym między innymi spory dotyczące istnienia i ważności zapisów Warunków korzystania, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Vitafon Pl Leonids Berkovics we wspomnianym wyżej kraju.