Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw,  odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Warunki wypożyczenia są dostępne pod linkiem https://www.vitafon.pl/warunki/warunki_wypozyczenia.pdf


DEFINICJE: 


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy www.vitafon.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://vitafon.pl.
Sprzedawca – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Vitafon PL Leonids Berkovics  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 525-239-41-36, nr REGON 140966375, al. Stanów Zjednoczonych 51/309, 04-028 Warszawa

POSTANOWIENIA WSTEPNE REGULAMINU 


1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vitafon.pl jest firma Vitafon PL Leonids Berkovics , 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51/309, NIP 525-239-41-36, Regon  140966375

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż artykułów medycznych, kosmetycznych, środków chemicznych, artykułów higieny osobistej oraz suplementów diety za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
5. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość  Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
6. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane równie linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych ( a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  
7. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
9. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
10. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
12. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość  Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
14.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
15. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 14 powyżej.
16. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu..
17. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
18. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 •  mediację
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

ZAKUP / REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem 723-333-395 lub 537-806-663
 2. Odpowiedź ze strony Sklepu następuje w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy Sklepu
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


PŁATNOŚĆ: 

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 • przedpłata – płatność  przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia
  na konto: PKO BP 80 1440 1387 0000 0000 1088 3172
  lub płatność walutowa: PKO BP IBAN PL96 1440 1387 0000 0000 1146 8667
  SWIFT: BPKOPLPW
  określając Tytuł wpłaty i nazwisko Zamawiającego lub ewentualnie numer zamówienia
 • za pobraniem – płatność przy odbiorze 
 •  PayPal – płatność zagraniczna 
 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia zależny jest od stanu magazynowego, od formy płatności oraz formy dostawy.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Do paczkomatów InPost
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jego otwarcia.
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru  w przeciągu 24h w dni robocze od dnia zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.


REKLAMACJA  

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy: Vitafon PL Leonids Berkovics Warszawa 04-028 , al. Stanów Zjednoczonych 51/309 lub elektroniczny [email protected].
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Vitafon PL Leonids Berkovics Warszawa 04-028 , al. Stanów Zjednoczonych 51/309.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail [email protected].
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 GWARANCJA

Urządzenie posiada 2-letniagwarancję z możliwości przedłużenia o maksymalnie 2 lata (odpłatnie). 

Karta gwarancyjna jest dołączana do każdego z urządzeń i znajduję się w „Instrukcji obsługi” danego modelu na ostatniej stronie.  

Serwis gwarancyjni i pogwarancyjny znajduje się pod adresem: Vitafon PL Leonids Berkovics 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51/309.
 
ODSTAPIENIE OD UMOWY – ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

Konsument może zwrócić zakupiony towar w ciągu 60 dni od daty zakupu. 

Zwrotu podlega urządzenie, natomiast przy zakupie specjalistycznych mankietów mocujących nie podlegają one zwrotowi. 

Kupujący zwracając ma obowiązek zwrócić urządzenie wraz z instrukcjami obsługi i oryginałem FV lub paragonu (w zależności co było wystawione) z dołączoną informacją z jakiego powodu następuje zwrot.  

Zwrot należności dokonywany jest na podany przez Kupującego numer konta w ciągu 7 dni od dania otrzymania sprzętu wraz z FV. 

FORMULARZ ZWROTU

 REGULACJE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vitafon.pl  następujące usługi elektroniczne:
a) złożenie zamówienia ( zakup lub wypożyczenie) przez formularz zamówienia
b) newsletter
2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Świadczenia usługi newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na możliwości złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia lub zaniechania składania zamówienia poprzez formularz zamówienia przez Kupującego.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: Vitafon PL Leonids Berkovics 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51/309, 

Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie.
2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
    telefon: 723-333-395
    telefon: 537-806-663
    e-mail:  [email protected]
    pisemnie na adres:  Vitafon PL Leonids Berkovics  04-028 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych         51/309

7. Nazwa sklepu internetowego adres pod którym jest dostępnym www.vitafon.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
8. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2020 roku